Terms and Conditions

Handelsbetingelser for FakeNostalgia ApS

FakeNostalgia ApS
Balshavevej 91
8300 Odder
TLF: 28301429
CVR: 43613839

Betaling

FakeNostalgia ApS modtager online betalinger med Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Mobilepay Online, Visa Electron, Maestro.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Reservation af beløb

Ved anvendelse af betalingskort, debit såvel som kredit, sker en reservation af det beløb der handles for. Dette beløb er reserveret indtil webshoppen, har behandlet og afsendt din ordre. Når ordren er afsendt, hæves pengene på kontoen. Reservationstiden afhænger af produktet/ydelsen.

Autorisering på debitkort

Ved debit kort, vil du kunne se at pengene er reserveret på din konto og at dit rådighedsbeløb vil her stå som værende mindre.Annullerer du eller webshoppen efterfølgende din ordre, så kan webshoppen ikke hæve pengene, men reservationen vil fortsat gælde i en periode. Bemærk at kun din bank (eller kortudsteder) vil kunne ophæve reservationen.

Autorisering på kreditkort

Pengene vil først hæves fra din konto og fremgå af dit overblik når webshoppen behandler og hæver betalingen for din ordre

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark - Kroner (DKK)

FakeNostalgia ApS benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Levering

Leveringstiden for din ordre er 1-5.

FakeNostalgia ApS afsender varer med følgende: GLS - Privat, GLS - Pakkeshop, PostNord - Privat, PostNord - Valgfrit udleveringssted, DAO - Pakkeshop

Fragten bliver beregnet ud fra vægt.


Du vil kunne vælge i mellem at få pakken sendt "uden omdeling" eller "med omdeling".


Du vil altid modtage et track and trace nr. så du kan følge din pakke, fra vores lager og hjem til dig.

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Den 14 dags periode starter den dag hvor ordren er leveret.

Eventuelle returneringsomkostninger afholder du selv.

Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 efter leveringen og være os i hænde seneste 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten.

Ønske om brug af fortrydelsesret skal gives sendes på mail fakenostalgia@fakenostalgia.com. I meddelelsen skal der gøres tydeligt opmærksom på dit ønske om brugen af fortrydelsesret.

Varens stand ved returnering

Du hæfter for den forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Dette betyder at du må prøve varen på samme måde som hvis du handlede i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt og af forringet værdi. Dette betyder, at du ved fortrydelse af købet får en mindre del eller intet af købsbeløbet retur. Det er op til FakeNostalgia ApS at vurdere varens stand.

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til FakeNostalgia ApS i rimelig tid efter varens modtagelse. 
Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt.
Vi refunderer rimelige fragtomkostninger.

Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

FakeNostalgia ApS dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang.

Ved returnering kontaktes virksomheden:

FakeNostalgia ApS
Balshavevej 91

TLF: 28301429

Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt på efterkrav.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med FakeNostalgia ApS, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos FakeNostalgia ApS og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for FakeNostalgia ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i FakeNostalgia ApS er: Malthe Julian Nielsen

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos FakeNostalgia ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til fakenostalgia@fakenostalgia.com.

Cookies
På https://fakenostalgia.com/ anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på https://fakenostalgia.com/, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere FakeNostalgia ApS's hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus. Mæglingsteamet vil forsøge at løse tvisten ved mediation, og hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet.

Det er som udgangspunkt en forudsætning for at klage, at varen eller ydelsen, som du vil klage over, har kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. For klager over tøj og sko skal prisen som udgangspunkt være mindst 720 kr. Beløbsgrænserne kan blive ændret. Du skal betale et gebyr for at få klagen behandlet.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her:
http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse fakenostalgia@fakenostalgia.com

 

Terms and Conditions for FakeNostalgia ApS

FakeNostalgia ApS
Balshavevej 91
8300 Odder
Phone: 28301429
VAT: 43613839

Payment

FakeNostalgia ApS accepts online payments with the following credit cards Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Mobilepay Online, Visa Electron, Maestro.
Payment will only be deducted from your account when the physical item is shipped or the virtual product is created unless otherwise agreed or stated on your order.

Amount reserved

When using a payment card, debit or credit card, a reservation is made for the amount traded for. This amount is reserved until the web shop has processed and shipped your order. When the order is dispatched, the amount will be withdrawn from the account.
The reservation time depends on the product/service.

Debit card authorization

When using a Debit Card, you will be able to see that money is reserved on your account and your available amount will therefore appear to be less.
If you or the web shop cancels the order, then the web shop will not be able to withdraw the money from your account, but you will still be able to see the reservation amount on your account for some time.
Note, that only the bank (or card issuer) can cancel such reservation.

Credit Card authorization

The money will be withdrawn from your account when the web shop processes and withdraws the payment from your order. The transaction will now appear in your bank overview.

All prices on the website include VAT.
The website uses the following currencies for pricing:
Denmark - Kroner (DKK)

FakeNostalgia ApS uses a secure payment server that encrypts all information with SSL protocol, meaning your data is secure and cannot be read by other third parties.

Delivery and Shipment

The delivery time for your order is 1-5.

FakeNostalgia ApS uses GLS - Privat, GLS - Pakkeshop, PostNord - Privat, PostNord - Valgfrit udleveringssted, DAO - Pakkeshop for shipment of your ordered items.

Freight cost is calculated from the weight of the items.

You can choose to have your shipment sent with delivery to your home address or the nearest package shop.

You will receive a Track and Trace-numer upon shipment, which allows you to track the shipment at all times.

If you regret your purchase (Withdrawal)

FakeNostalgia ApS offers a 14 days full refund on goods purchased on the website unless otherwise agreed or stated in your order.

The 14 day period starts on the day the order is delivered.

Any return costs you incur yourself.

The request for cancellation must be notified to us no later than 14 after the delivery, and be with us no later than 14 days after we are informed of your use of the right of cancellation/withdrawal.

If you wish to make use of your right to withdraw the purchase, you must send us an e-mail om fakenostalgia@fakenostalgia.com. In your message, clearly make us aware, that you want to use your right of withdrawal.

Condition of the item you have returned

You are responsible for the condition of the product, and of the decreased value of the goods caused by handling it other than what is necessary to determine the nature, characteristics and function of the goods.
This means, that you have to try the item in the same way as if you were shopping in a physical store.

If the item is tested/used in addition to what is described above, it is considered used and of decreased value. This means, that when the purchase is canceled, you will receive a minor portion or none of the purchase amount refunded. It is up to FakeNostalgia ApS to evaluate the item's condition.

Warranty

There is a 2 year warranty on products according to the Danish Sales Law. The warranty applies to all errors in software, material and fabrication.

Complaints regarding errors and defects must be reported to FakeNostalgia ApS in a reasonable time after the goods have been received. We consider af maximum of months as a reasonable time, unless otherwise agreed. We will refund reasonable shipping costs.

The complaint waives right to warranty if the items are handled improperly or unusually.

FakeNostalgia ApS covers return costs to a reasonable extent.

When returning, please contact us at:

FakeNostalgia ApS
Balshavevej 91

Phone: 28301429

Warranty complaints will not be accepted if they are sent by cash-on-delivery system.

Customer & Privacy Policy

We do not resell personal information and do not pass on your personal information to others. They are only registered in our customer directory. You can delete your information at any time.

In order for you to enter into an agreement with FakeNostalgia ApS, we need the following information:

 . Name
 . Address
 . Phone number
 . Email address

We make the registration of your personal information for the purpose of delivering the goods to you.

The personal information is registered with FakeNostalgia ApS, and stored for up to five years, after which the information is deleted.

When collecting personal information via our website, we ensure that it always happens by submitting your explicit consent, so that you are informed exactly what information is being collected and why.

The director and employees for FakeNostalgia ApS have access to the information recorded about you.

The data manager in FakeNostalgia ApS is: Malthe Julian Nielsen.

We do not store and transmit customer information encrypted.

As registered with FakeNostalgia ApS, you always have the right to object to the registration. You also have the right to know what information is registered about you. You have these rights under the Personal Data Act and in connection with this, please contact fakenostalgia@fakenostalgia.com .

Cookies

On https://fakenostalgia.com/, cookies are used for the purpose of optimizing the website, and its functionality, making the visit as easy as possible for you.

You can delete cookies from your computer at any time, see the instructions on Webshop Cookies and Privacy Policy.

Log Statistics

We use log statistics at https://fakenostalgia.com/,
which means, we have a statistics system, that gathers information, that can supply us with a statistical indication of, how many visitors the site has, where they are from, and on which landing page they leave the site and more.

The Log statistic is only used with the purpose to improve FakeNostalgia ApS's website.

Consumer Protection

Learn more about your consumer protection when paying online with PensoPay's payment service solution:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Right to complain

In case you wish to complain about goods purchased from us, please contact our Customer Service.

You can submit a complaint about goods purchased from us to the Danish Dispute Resolution Institute, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, Denmark. You can submit a claim online through Klageportalen for Nævnenes Hus.

It is prerequisite for making a complaint that the product or service you want to complain about cost at least DKK 1,100 and a maximum of DKK 100,000. For complaints about clothes and shoes, the price must be at least DKK 720. The amount limits can be changes. You must pay a fee to have the complaint processed.

You may also use the European Commission online complaints register when submitting your complaint. This is particularly relevant if you are a consumer residing in another EU country. You may submit the complaint by using the following link:
http://ec-europa.eu/odr
When submitting the complaint, you must state our email address fakenostalgia@fakenostalgia.com.